Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna
w dni powszednie bezpośrednio po Mszy świętej,
nieczynna
w pierwsze piątki miesiąca, soboty, niedziele i święta


WAŻNA INFORMACJA

Od dnia 25 maja 2018r. rozpoczęto stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Z związku z powyższym:
1. Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
3. Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
4. Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
5. Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.


Chrzest święty:
1. Należy zgłosić się przynajmniej tydzień przed planowaną datą chrztu.
2. W kancelarii należy przedstawić akt urodzenia dziecka.
3. Świadkowie chrztu (chrzestni) z poza parafii przedstawiają zaświadczenia od swoich duszpasterzy,
że mogą pełnić tę funkcję.

Sakrament bierzmowania:
1. Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież, począwszy od klasy VI.
Przygotowanie to odbywa się w parafii zamieszkania, niezależnie od szkoły, w której młodzież się uczy.
2. Uczniowie klas VI osobiście zgłaszają chęć przygotowania się do bierzmowania.
3. Pozostałe sprawy organizacyjne przekazywane są na pierwszym spotkaniu kandydatów do bierzmowania.

Eucharystia:
Do pierwszej Komunii Świętej przygotowują się dzieci klas III szkoły podstawowej.
Przygotowanie to powinno być realizowane w ramach katechezy w parafii zamieszkania.
Rodzice dzieci ochrzczonych poza parafią, powinni dostarczyć świadectwo chrztu do końca września.

Pokuta i pojednanie:
Z sakramentu pokuty można skorzystać w dni powszednie w kościele parafialnym pół godziny przed Mszą świętą. Spowiedź jest także organizowana z racji
I piątków miesiąca. Spowiedź przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego oraz przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego w terminach podanych w ogłoszeniach.

Namaszczenie chorych:
Zawsze na życzenie chorego, zgłoszonego przez rodzinę oraz w pierwsze piątki miesiąca, przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą.

Małżeństwo:
1. Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni się zgłosić do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
2. Powinni przedstawić następujące dokumenty: zaświadczenie z USC o braku przeszkód wynikających z prawa cywilnego (ślub konkordatowy; nie dotyczy nupturientów, którzy zawarli wcześniej związek cywilny),
aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania, w przypadku przyjęcia tych sakramentów poza parafią, świadectwo ukończenia katechizacji
w zakresie szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej lub uzupełniony „Indeks formacji chrześcijańskiej”, świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński) oraz zaświadczenie
o odbyciu katechezy przedślubnej w poradni dla narzeczonych.

Spotkania dla narzeczonych odbywają się:

Krosno – Fara: druga niedziela miesiąca godz. 14.00
Krosno O. Franciszkanie: trzecia środa miesiąca godz. 16.00
Krosno O. Kapucyni: pierwsza niedziela miesiąca godz. 14.00
Miejsce Piastowe (na Górce): drugi poniedziałek miesiąca godz. 16.00
Rymanów: trzecia niedziela miesiąca godz. 14.00

Poradnia dla narzeczonych i małżonków

Krosno Fara: druga niedziela miesiąca godz. 14.00
Miejsce Piastowe (na Górce): pierwszy i trzeci czwartek miesiąca godz. 16.00 – 18.00
Rymanów: trzecia niedziela godz. 14.00
Narzeczeni powinni się zgłosić w poradni na ok. 6 miesięcy przed planowanym ślubem.
Oprócz wymienionych dokumentów narzeczeni okazują aktualne dowody tożsamości.